فشردهء اساسنامه اتحادیهء افغانی برای تجهیز و تدفین مسلمانان
[956kB | PDF]  Download

فورمهء عضویت اتحادیه افغانی تجهیز و تدفین مسلمانان
[470kB | PDF]  Download